30-lecie Metalowcy HCP – treść przemówienia.

30-lecie Metalowcy HCP – treść przemówienia.

Koleżanki i Koledzy

 

Od ponad 30 lat Członkowie oraz działacze Naszego Związku tworzą jego historię. Dla Związku 30 lat działalności jest przedziałem czasu znaczącym.

Dzisiejsze jubileuszowe spotkanie jest okazją by przypomnieć, przybliżyć najważniejsze wydarzenia z naszej historii.

W miesiącu październiku 1982 roku powstaje 12 osobowa grupa inicjatywna, mająca na celu reaktywowanie Związku Zawodowego w HCP w składzie:

Cegiołka Czesław EiR

Chojnacki Ryszard W2

Chrzanowski Janusz ZU

Gorzan Jerzy W7

Kaszkowiak Janusz W6

Klimowski Jan W3

Kosmowski Henryk W7

Pietraszewski Tadeusz ZP

Świerkowski Marian ZP

Wapner Ireneusz W8

Wasielewski Stanisław W9

Witkowski Bronisław W4

w dniu 4.11.1982r grupa inicjatywna podejmuje uchwałę o przekształceniu się w Tymczasowy Komitet Założycielski NSZZ Pracowników ZPM HCP.

Przewodniczącym Komitetu Założycielskiego wybrano kol. Stanisława Wasielewskiego wytaczarza z Fabryki W9.

W dniu 9.12.1982r komitet Założycielski złożył wniosek do Sądu Wojewódzkiego o rejestrację Związku. W tym dniu ilość członków założycieli wynosiła 528 osób.

W dniu 14.12.1982r Sąd Wojewódzki w Poznaniu Wydział I Cywilny postanowił zarejestrować Komitet Założycielski NSZZ Pracowników HCP i jego statut.

Po dokonaniu rejestracji rozpoczęły się przygotowania do wyborów władz Związku w Komisjach Fabrycznych. Pierwszymi przewodniczącymi zostali:

W1 – kol. Wiktor Nowak

W2 – kol. Piotr Andrzejczyk

W3 – kol. Henryk Kołodziejczyk

W4 – kol. Marian Koślakowicz

W5 – kol. Karol Windorpski

W6 – kol. Jan Rychlewski

W7 – kol. Henryk Kosmowski

W8 – kol. Ireneusz Wapner

W9 – kol. Bogdan Brust

ZP – kol. Wiesława Olejniczak

WR – kol. Władysław Kaczmarek

ZU – kol. Roman Wasielewski

To na nich oraz na Komitecie Założycielskim spoczywał trud i obowiązek dokonania wyboru Komisji Zakładowej.

w dniu 23.03.1983r odbyło się I Zebranie Wyborcze Zarządu Zakładowej Komisji Związku.

W wyniku tajnych wyborów pierwszym przewodniczącym Związku zostaje Zdzisław Tuszyński z Fabryki W2, a jego zastępcą Tadeusz Przybylski z Fabryki W9.

Skład Komisji Zakładowej uzupełnili:

Ewa Ignasiak ZP

Ryszard Chojnacki W2

Kazimierz Grajek W7

Zbigniew Kaczmarek WR

Andrzej Tereba ZU

Bogdan Wachowiak W3

Waldemar Czerwiński W6

Adam Wicher W4

Zdzisław Sammler W3

Nowopowstała Komisja Zakładowa Naszego Związku była inicjatorem powstania Federacji Ziemi Wielkopolskiej „METALOWCY”.

Również z naszej inicjatywy w dniu 23 maja 1983r w zakładowej Sali Konferencyjnej odbyło się spotkanie przedstawicieli 279 zakładowych organizacji związkowych z 27 województw. W tym dniu powołano grupę założycielską Federacji „METALOWCY”. Natomiast w dniu 9 czerwca 1983r w tej samej sali wyłoniono Komitet Założycielski Federacji na czele którego stanął Ryszard Zajda, Cegielszczak – pracownik Fabryki W9.

w dniach 1 i 2 grudnia 1983r odbywa się I Zjazd Federacji „METALOWCY”.

Wiceprzewodniczący Związku Tadeusz Przybylski zostaje wybrany do władz krajowych Federacji.

Rok 1984 jest ważnym dla działalności Związku.

W dniu 5 kwietnia 1984r po długich negocjacjach zostaje podpisany Zakładowy System wynagradzania pracowników, który w tamtym okresie czasu był nowatorski, regulujący wszelki sprawy płacowe, był wzorem powielanym w wielu polskich zakładach pracy.

W tym samym roku podjęliśmy starania uwieńczone sukcesem o zagranicznej wymianie kolonijnej dzieci pracowników HCP z NRD – Shul oraz ZSRR – Briańsk.

Podjęta inicjatywa spotkała się z pełnym poparciem i zadowoleniem Załogi, pozwalała poznać inne kraje, ich kulturę oraz zawrzeć wiele nowych znajomości i przyjaźni trwających do dziś.

W dniu 4.04.1984r gościliśmy przewodniczącego Światowej Federacji Związków Zawodowych – Sandora Gaspara.

W styczniu 1986r gościliśmy przedstawicieli 100 Federacji zrzeszonych w OPZZ z jego przewodniczącym Alfredem Miodowiczem.

Gościem spotkania był ówczesny premier Zbigniew Mesner.

W 1987r Komisja Zakładowa rozszerzyła zagraniczną wymianę kolonijną z Trebiszowem (Czechosłowacja), Brusov NRD.

W dniu 31.03.1987r następuje zmiana na stanowisku przewodniczącego Komisji Zakładowej Związku.

Nowym przewodniczącym zostaje wybrany Tadeusz Przybylski w związku z objęciem funkcji wiceprzewodniczącego Federacji „METALOWCY” przez Zdzisława Tuszyńskiego.

W 1988r następuje dalsze rozszerzenie wymiany kolonijnej z Charkowem, podpisujemy wymianę wczasową z Shul.

W obradach III Zgromadzenia OPZZ zakładową organizację reprezentuje Zdzisław Tuszyński i Tadeusz Przybylski.

W dniu 4 listopada 1988r zostaje uroczyście wręczony sztandar naszej organizacji związkowej, ufundowany przez organizacje społeczne działające w HCP oraz przez Zarząd Przedsiębiorstwa.

W 1990r członek naszego Związku Zdzisław Tuszyński zostaje wybrany przewodniczącym Federacji „METALOWCY”, był posłem od 1993r pełniąc tę funkcję przez III kadencje.

W dniu 23.08.1995r następuje przekształcenie naszych Zakładów w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa.

W dniu 8.04.1998r zostaje po długich negocjacjach podpisany ZUZP.

W styczniu 2002r następuje zmiana przewodniczącego Związku. Odchodzącego na emeryturę Tadeusza Przybylskiego wolą delegatów wybrano Jana Rychlewskiego, zastępcami zostali: Zdzisław Stróżyk z W2 oraz Andrzej Paszke z W5

Po statutowej 5-letniej Kadencji 29 stycznia 2007r na emeryturę odchodzi Jan Rychlewski. Nowym przewodniczącym zostaje wybrany Zdzisław Stróżyk, jego zastępcami zostali Andrzej Nowak z FSA oraz Grzegorz Schmidt z W7

W obecnym jubileuszowym roku Międzyzakładowa Komisja pracuje w następującym składzie:

Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji – Zdzisław Stróżyk

Wiceprzewodniczący – Dariusz Rychlewski

Sekretarz – Beata Borowicz

Członek – Zbigniew Koralewski

Członek – Jerzy Wasielewski

Członek – Aleksander Pazderski

Członek – Janusz Piosik

Członek – Jerzy Przybylak

Członek – Urszula Lein

Pierwsze Walne Zebranie wskazało naszemu Związkowi drogę do jego działalności zawartą w słowach „Dobro Załogi jest sprawą nadrzędną”.

Przez te wszystkie lata działalności staraliśmy się by słowa te pustymi nie były. Uważamy, że jesteśmy nie tylko z nazwy Niezależnym i Samorządnym Związkiem Zawodowym.

Związek nasz był i jest konstruktywny, mający wiele inicjatyw, jest Związkiem nie wikłającym się w układy polityczne, wychodzącym na przeciw wszelkim oczekiwaniom, a naszym celem nadrzędnym jest dobrze służyć Załodze.

Obchodząc dziś jubileusz 30-lecia istnienia nie sposób pominąć ponad 100-letniej historii ruchu zawodowego Metalowców.

Ta rocznica pokazuje wielopokoleniową walkę członków tego Związku o godziwe warunki pracy i płacy pracowników tak trudnej gałęzi przemysłu.

Uważamy, że należy wszystkich działaczy „metalu” zmobilizować do powołania jednolitego ogólnokrajowego Związku Zawodowego Metalowców w Polsce.

Taka jest potrzeba, system Federacyjny się przeżył, następują systematyczne rozdrobnienia przemysłu państwowego, powstaje wiele firm prywatnych średnich i małych, których Federacja nie jest w stanie objąć działalnością, może to skutecznie zrobić silny Związek branżowy.

Historię należy szanować, przybliżać – Nasi członkowie związku wraz z pocztem sztandarowym 6 stycznia 2013 roku wzięli udział w uroczystej inauguracji obchodów 200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego, która odbyła się podczas uroczystej Mszy Świętej w Katedrze Poznańskiej.

Rok 2013 ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmik Województwa Wielkopolskiego Rokiem Hipolita Cegielskiego będzie wielkim i ważnym wydarzeniem dla Wielkopolan , obywateli miasta Poznania, także dla całej Polski. Przypomniany zostanie społeczeństwu jeden z największych Polaków, intelektualista rzecznik pracy organicznej, patriota i prekursor nowoczesnego przemysłu maszynowego w Polsce. Przemysłu, który stał się wizytówką polskiej gospodarki i uczynił z firmy H. Cegielski Poznań światową markę.

Jednak historia nie może przesłonić problemów dnia dzisiejszego. W okresie jubileuszu Spółka nasza, z której żyjemy wraz z rodzinami, znalazła się w głębokim kryzysie, spowodowanym zapaścią polskiego przemysłu stoczniowego przy zauważalnym braku szeroko pojętej pomocy ze strony rządowej, którą cechuje niezrozumiała opieszałość.

Celem każdego państwa powinno być ograniczanie biedy, dbanie o sprawiedliwy podział dochodu państwa, równy dostęp do ochrony zdrowia, edukacji i dóbr kultury, zabezpieczenia emerytalnego. Demokratyczne i sprawiedliwe państwo nie może wspierać nikogo kosztem marginalizacji słabszych. Prezenty bogatszym, ograniczenia dla biedniejszych – to dewiza obecnego rządu RP. Prywatyzacja przedsiębiorstw, postępująca komercjalizacja kultury, edukacji, służby zdrowia, wzrastające bezrobocie, dysproporcje płacowe, niekorzystne dla ludzi pracy zmiany w kodeksie pracy , dalsze funkcjonowanie umów śmieciowych, system wydłużającej wiek emerytalny do 67 roku życia nie dający gwarancji wyższych świadczeń pogłębiają różnice materialne i zwiększają sferę ludzi wykluczonych, nie dają perspektyw na godne życie ludzi pracy, absolwentów szkół i uczelni, emerytów i rencistów.

Nie chcemy słuchać dłużej obietnic Pana Premiera i jego ministrów ! My chcemy utrzymania i tworzenia nowych miejsc pracy – tutaj w „Cegielskim”, w Poznaniu i w całym kraju. To powinien być priorytet dla wszystkich rządów naszego kraju ! My chcemy Polski równych szans, demokratycznej i sprawiedliwej dla wszystkich jej obywateli. Chcemy czuć swoją godność i wartość człowieka pracy i emeryta, chcemy równomiernego rozwoju kraju, tak by z jego efektów korzystali wszyscy obywatele.

29 grudnia 2012 Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło zaproszenie do rokowań prywatyzacyjnych HCP S.A.- Jako związek wspólnie z pozostałymi organizacjami związkowymi jesteśmy na to przygotowani poprzez stworzenie Pakietu Gwarancji Socjalnych , mimo to na pewno czekają nas ciężkie chwile i ostra walka o nasze prawa.

Naszym zdaniem popełniliśmy oraz nadal popełniamy także błędy wewnątrz spółkowe, szczególnie w sferze zarządzania, egzekwowania zadań kadry kierowniczej oraz inżynieryjno-technicznej. Proponowane dalsze działania

restrukturyzacyjne muszą przynieść założone efekty, nie mogą być prowadzone na zasadzie sztuka dla sztuki.

Zmagaliśmy się także z propozycją Zarządu Spółki ograniczającą czasowo wynagrodzenie pracowników. Prawdą jest, że tak niepopularną decyzją zdołano uratować miejsca pracy. Natomiast zapaść wynagrodzeń odczuwalna jest po dzień dzisiejszy.

W okresie jubileuszu podstawowymi problemami, z którymi zmagał się Związek są: wzrost wynagrodzeń, utrzymanie miejsc pracy oraz nie zawsze sprawiedliwe rozdzielanie kosztów naprawy gospodarczej Spółek przez jej Zarządy, a także zasady gospodarowania Zakładowym Funduszem Socjalnym.

Przed Związkiem wiele trudnych zadań i zmagań, podejmowania czasami trudnych i niepopularnych decyzji. W związkowej działalności są sukcesy jak i porażki, lecz zawsze aktualne jest przesłanie ( pierwszego ) I Walnego Zebrania Delegatów Związku „Dobro Załogi jest sprawą nadrzędną.”

Skomplikowana sytuacja HCP S.A. FSA , FPS oraz Spółek zależnych nie zaważyła na działalności Związku. Działaliśmy w całości i bez podziałów.

Systematycznie musimy wypracowywać nowe formy działania, przystosować struktury Związku do rzeczywistości. Rozsądnie gospodarować majątkiem związkowym zgodnie z wymaganiami delegatów.

Osobiście naszemu Związkowi życzę kolejnych 30-stu lat służebnej działalności na rzecz członków jak i całej społeczności zakładowej. Życzę stabilizacji zawodowej na dziś i na wiele dalszych lat oraz przyzwoitych zarobków.

Działaczom życzę konstruktywnej, elastycznej a jak trzeba twardej postawy w negocjacjach z Zarządami Spółek.

Unikajcie małostkowości, wygórowanych ambicji, partykularnych interesów, bowiem przed Nami kolejne lata , które należy wpisać w historię Związku.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.