Deklaracja programowa VIII Zjazdu

Deklaracja programowa VIII Zjazdu

Deklaracja programowa

VIII Zjazdu Federacji Związków Zawodowych METALOWCY

BYDGOSZCZ 27. 11. 2010 r.

Deklaracja Programowa Federacji METALOWCY jest podstawowym dokumentem, określającym zadania Federacji na najbliższą kadencje w zakresie szeroko rozumianej obrony praw i interesów zawodowych i socjalnych ludzi pracy w szczególności metalowców.

Celem nadrzędnym jest skuteczne reprezentowanie członków zrzeszonych w Federacji METALOWCY poprzez podejmowanie działań zmierzających do respektowania praw zapisanych w Kodeksie pracy, ustawie o związkach zawodowych jak również w pozostałych aktach prawnych z zakresu Prawa Pracy. Związki Zawodowe w swojej działalności zawsze stają w obronie interesów ludzi pracy. W dokumentach programowych podkreślają idee i wartości bliskie pracownikom, starając się jednocześnie uwzględniać w swojej pracy zjawiska związane z nowymi uwarunkowaniami tak ekonomicznymi jak i terytorialnymi.

Mając to na uwadze VIII Zjazd Federacji Związków Zawodowych METALOWCY jako główne swoje założenia przyjmuje:

 • Czynne uczestniczenie w tworzeniu źródeł prawa pracy, które musi zapewniać poczucie stabilności i bezpieczeństwa w stosunku pracy. Ostatnie regulacje prawne wychodziły głównie naprzeciw oczekiwaniom pracodawców co w znacznym stopniu doprowadziło do uelastycznienia prawa pracy.

 • Wzmożenie wysiłków zmierzających do aktywnego uczestnictwa związków zawodowych w tworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dążenie do tworzenia bardziej bezpiecznych warunków pracy powinno być naszym celem nadrzędnym w realizacji, którego potrzebna jest ścisła współpraca z organami Państwowej Inspekcji Pracy, oraz właściwe wykorzystanie instytucji Społecznego Inspektora Pracy.

 • Aktywne działanie na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy poprzez uczestniczenie w dialogach społecznych w ramach Komisji Dialogu Społecznego, jak i strukturach niższego szczebla. Pracownik stał się w ostatnim czasie „przedmiotem” co w znacznym stopniu zdeprecjonowało jego poczucie godności i bezpieczeństwa. Trzeba zatem spójnych działań rządu, partnerów społecznych i pracodawców.

 • Zintensyfikowanie działań w kierunku zachowania już istniejących miejsc pracy poprzez edukację i pomoc prawną. Niejednokrotnie osoba po 50 roku życia jest jedynym żywicielem rodziny. Utrata pracy w tym wieku to nie tylko jego dramat osobisty lecz także całej rodziny.

 • Dążenie do zapewnienia godziwych wynagrodzeń za pracę z uwzględnieniem nacisku na podniesienie płacy minimalnej. Płaca minimalna jest bardzo często stosowanym przelicznikiem do wielu zasiłków i dodatków i to jej stałe podnoszenie powinno być naszym celem nadrzędnym. Zarobki polskiego pracownika powinny być porównywalne z wynagrodzeniem pracowników najbardziej rozwiniętych państw Unii Europejskiej.

 • Włączenie się aktywne w tworzenie warunków do zmiany systemu emerytalnego gdyż jest to sprawa priorytetowa dla przemysłu metalowego. To głownie z naszego sektora w przeszłości wykreślono zawody umożliwiające skorzystanie z przejścia na wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w warunkach szkodliwych i uciążliwych.

 • Utrzymanie i rozbudowanie współpracy międzynarodowej ze związkami zawodowymi z krajów Unii Europejskiej. Nasze uczestnictwo w Europejskiej Federacji Metalowców wykorzystujmy do przedstawienia naszych problemów i domagania się czynnego poparcia naszych inicjatyw.

 • Wsparcie dla zakładowych organizacji związkowych w celu utrzymania obecnych członków i pozyskiwania nowych. Istnienie Federacji Metalowcy, oraz innych struktur ponadzakładowych jest możliwe tylko wówczas gdy istnieć będą organizacje zakładowe. I o te struktury powinniśmy dbać najbardziej.

 • Szkolenie aktywu związkowego w zakresie funkcjonowanie firmy jak i zagadnień prawnych. Europa i Polska poszły do przodu więc i my nie powinniśmy zostać w tyle. Wiedza nasza powinna obejmować również zagadnienia pozwalające zrozumieć funkcjonowanie firm w zakresie ich zarządzania.

 • Maksymalizowanie uczestnictwa członków Federacji w programach finansowanych z Unii Europejskiej. W obecnym okresie dostosowywania Polski do standardów unijnych wiele instytucji sięga po środki finansowe właśnie z tamtego źródła.

 • Poszukiwanie trwałych źródeł finansowania działalności Federacji gwarantujących jej stabilne funkcjonowanie.

Prezydium Zjazdu

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.