Działania

Działania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


1. Przeprowadzenie badań oraz opracowanie i publikacja ich wyników na temat wiedzy o Flexicurity i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

W celu kompleksowego przygotowania seminariów zlecono profesjonalnej firmie przeprowadzenie badań na próbie min. 100 osób wśród potencjalnych uczestników grupy docelowej na temat posiadanej wiedzy, oczekiwań i dotychczasowych doświadczeń o Flexicurity i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Wyniki przeprowadzonych badań zostaną opracowane i opublikowane, a następnie przedstawione i analizowane na organizowanych seminariach.

2. Seminaria na temat Flexicurity.

Zorganizowane zostaną 3, 3dniowe (20 godzinne) seminaria z modułem warsztatowym na temat zintegrowanej strategii równoczesnego zwiększania elastyczności i bezpieczeństwa rynku pracy, w których każdorazowo weźmie udział 30 uczestników.

W ramach seminarium (I dzień) poruszane będą następujące problemy:

  • elastyczne i przewidywalne warunki umów,
  • kompleksowe strategie uczenia się przez całe życie,
  • skuteczna i aktywna polityka rynku pracy,
  • nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego,
  • metody wypracowania Koncepcji Polskiego Modelu Flexicurity – jej zdefiniowane ukazujące szanse i zagrożenia dla pracowników i pracodawców

W ramach części warsztatowej (II i III dzień) zostanie przedstawione praktyczne ujęcie tematu Flexicurity. Przedstawione zostaną obowiązujące zasady prawne, możliwe formy zabezpieczeń socjalnych połączone z zajęciami z zakresu negocjacji oraz narzędzi rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy pracować będą w trzech grupach roboczych podczas warsztatów prowadzonych równolegle przez 3 trenerów.  Warsztaty mają również na celu wypracowanie propozycji rozwiązań i identyfikacji barier dotyczących wdrożenia idei flexicurity.

3.Opracowanie i publikacja raportu poseminaryjnego na temat Flexicurity

Raport poseminaryjny zostanie wydrukowany i rozdystrybuowany drogą pocztową do przedstawicieli partnerów społecznych oraz przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych tematyką flexicurity w województwie wielkopolskim, a także do instytucji rynku pracy i innych instytucji publicznych. Raport zostanie także umieszczony na stronie internetowej projektu. Dzięki publikacji raportu upowszechnione zostaną wnioski wypracowane podczas seminariów na temat idei flexicurity zarówno na poziomie lokalnym i regionalnym.

4. Seminaria na temat Społecznej Odpowiedzialności Pracodawców.

Zorganizowane zostaną 2, 3dniowe (20 godzinne) seminaria z modułem warsztatowym na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w których każdorazowo weźmie udział 30 uczestników.

W ramach seminarium (I dzień) poruszane będą następujące problemy:

  • regionalny i lokalny rynek pracy,
  • warunki pracy pracowników i środowiska naturalnego,
  • metody wypracowania Koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – obszary realizacji, interesariusze, korzyści, szanse, bariery.

W ramach części warsztatowej (II i III dzień) zostanie przedstawione praktyczne ujęcie tematu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Warsztaty połączone będą z zajęciami z zakresu negocjacji oraz narzędzi rozwiazywania konfliktów. Uczestnicy pracować będą w trzech grupach roboczych podczas warsztatów prowadzonych równolegle przez 3 trenerów.

5. Opracowanie i publikacja raportu poseminaryjnego na temat Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

Raport poseminaryjny zostanie wydrukowany i rozdystrybuowany drogą pocztową do przedstawicieli partnerów społecznych oraz przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych tematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim. Raport zostanie także umieszczony na stronie internetowej projektu. Dzięki publikacji raportu upowszechnione zostaną wnioski wypracowane podczas seminariów na temat idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zarówno na poziomie lokalnym i regionalnym.


Dodaj komentarz

Your email address will not be published.