Konferencja w Poznaniu

Konferencja w Poznaniu

Europejska branża metalowa w dobie kryzysu ”

 

W dniach 13-15.01.2010 odbyła się w Poznaniu konferencja ”Europejska branża metalowa w dobie kryzysu”. Jest ona częścią projektu europejskiego realizowanego przez FZZ Metalowcy wraz z organizacjami partnerskimi z Węgier, Niemiec i Polski przy wsparciu Fundacji Friedricha Eberta i Europejskiej Federacji Metalowców. Projekt ma na celu wypracowanie przez związki zawodowe sprawiedliwych i społecznie akceptowalnych propozycji oraz innowacyjnych koncepcji działania, zabezpieczających zatrudnienie w oparciu o przykłady „najlepszych praktyk”, wymianę doświadczeń między partnerami projektu ze szczególnym uwzględnieniem modelu flexicurity.

W konferencji brali udział członkowie organizacji partnerskich, specjaliści branżowi, praktycy oraz naukowcy, samorządowcy i politycy. W ramach spotkania zaprezentowano dorobek organizacji partnerskich w zakresie obrony praw pracowniczych i bezpieczeństwa socjalnego oraz dokonano analizy porównawczej aktualnej sytuacji branżowej w krajach partnerskich. Ponadto omówiono wady i zalety europejskiego modelu zatrudnienia flexicurity oraz ograniczenia jego zastosowania w praktyce.

 Biorące udział w projekcie organizacje związkowe stoją na stanowisku, iż kryzys szczególnie dotkliwie dotknął branżę metalową w Europie, co przejawia się w drastycznym spadku zamówień, redukcji zatrudnienia i obniżkach wynagrodzeń, a także rosnącej wśród pracodawców popularności alternatywnych form zatrudnienia. Praktyczna realizacja modelu flexicurity sprowadza się jedynie do prób maksymalnego uelastycznienia rynku pracy z pominięciem aspektów bezpieczeństwa zatrudnienia.

Szczególny niepokój partnerów projektu budzą przypadki dokonywania przez firmy reorganizacji, najczęściej ograniczającej się do redukcji zatrudnienia, przenoszenia produkcji oraz zmniejszania świadczeń socjalnych pod pretekstem walki z kryzysem. W efekcie koszty kryzysu ponoszą pracownicy.

Proponowane przez rządy krajów partnerskich pakiety antykryzysowe są niewystarczające, a ich działania – po części pozorowane i nieskoordynowane. Zbyt mało uwagi poświęca się przekwalifikowaniu i dokształcaniu pracowników oraz rozwijaniu ich kompetencji. Prezentowane przez pracodawców w ramach dialogu społecznego stanowiska świadczą w ocenie uczestników konferencji o braku woli rozwiązania palących problemów pracowniczych i niechęci do ponoszenia kosztów kryzysu.

Związkowcy podkreślili także swoje obawy związane z wpływem kryzysu na przemysł metalowy w 2010 roku. Nie podzielają oni prezentowanych często przez polityków opinii, którzy ogłaszają jego rychły koniec.

Uczestnicy konferencji podkreślają potrzebę międzynarodowej solidarności i koordynacji prac krajowych central związkowych oraz konieczność podjęcia działań zmierzających do poprawy wizerunku ruchu związkowego i aktywizacji młodych pracowników.

W kwietniu bieżącego roku odbędzie się w Berlinie kolejna konferencja poświęcona roli i wpływowi związków zawodowych na wypracowanie metod łagodzenia skutków kryzysu.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach linii budżetowej 04.03.03.02. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jego zawartość merytoryczną.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.