Opis projektu europejskiego

Opis projektu europejskiego

.  .  . . . .

Wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na przemysł metalowy w Europie Środkowo-Wschodniej oraz opracowanie przez organizacje pracownicze metod przeciwdziałania jego negatywnym skutkom

Obecna sytuacja gospodarcza wymaga od narodowych przedstawicieli pracowników, a przede wszystkim od związków zawodowych szybkiego działania i przygotowania nowych rozwiązań, aby zapobiec i zminimalizować negatywne skutki kryzysu na europejskim rynku pracy. W obliczu wyraźnie widocznych, negatywnych zmian w branży metalowej w Europie Środkowo-Wschodniej (intensywna redukcja miejsc pracy, zamykanie zakładów, przenoszenie produkcji i obniżanie płac) związki zawodowe muszą wypracować na poziomie krajowym, jak i europejskim sprawiedliwe i społeczne rozwiązania oraz innowacyjne metody utrzymania poziomu zatrudnienia.

Model Flexicurity, jako instrument polityki zatrudnienia jest kompromisem pomiędzy wymogami elastyczności rynku pracy i gwarancjami zatrudnienia pracowników. Związki zawodowe widzą w tym modelu szansę na przezwyciężenie trwającego w branży kryzysu. Dostrzegają one jednocześnie cały szereg wyzwań związanych z zastosowaniem tego modelu w praktyce (mała stabilność zatrudnienia, brak ochrony przed wypowiedzeniami, nadużywanie atypowych form zatrudnienia, zmniejszenie wysokości emerytur, itp.)

Partnerzy projektu

Aktualny kryzys w branży zrodził potrzebę realizacji międzynarodowego projektu w celu koordynacji działań związkowych na szczeblu europejskim. W projekcie bierze udział pięć związków zawodowych z trzech krajów Unii Europejskiej oraz Europejska Federacja Metalowców (EMF) i Fundacja im. Friedricha Eberta.

Związki zawodowe uczestniczące w projekcie:

  • Federacja Związków Zawodowych „Metalowcy” (Polska)

  • Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Specjalnego (Polska)

  • Federacja Hutniczych Związków Zawodowych (Polska)

  • IG Metall (Niemcy)

  • VASAS (Węgry)

Realizacja projektu

W ramach projektu przewidziane są dwa spotkania w formie seminariów i warsztatów dla związkowców w Polsce i w Niemczech oraz dwa spotkania grupy sterującej. Uczestniczące związki zawodowe będą analizować obecną sytuację w branży metalowej, jak również podejmować wspólne, konkretne działania na bazie modelu flexicurity. Z tego powodu niezbędnym jest zbudowanie wzajemnego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi związkami zawodowymi oraz stworzenie trwałej struktury informacyjnej. Zwieńczeniem projektu będzie wydanie broszury zawierającej rezultaty i podsumowanie projektu.

Pierwsze spotkanie grupy sterującej odbędzie się w dniach 24 i 25 września 2009r. w Warszawie. Ma ono na celu organizacyjne i merytoryczne przygotowanie pierwszego seminarium, planowanego na styczeń 2010r.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach linii budżetowej 04.03.03.02. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jego zawartość merytoryczną.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.