Pierwsze czytanie Ustawy o Związkach Zawodowych w Sejmie

Pierwsze czytanie Ustawy o Związkach Zawodowych w Sejmie

W dniu 9 listopada 2017 podczas obrad Sejmu miało miejsce pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o Związkach Zawodowych związanej z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt K 1/13 (Dz. U. poz. 791). Wyrok TK jednoznacznie określił, że członkiem Związku Zawodowego ma prawo być osoba wykonująca pracę zarobkową. Za osobę taka należy rozumieć pracownika w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy lub osobę świadczącą osobiście pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy.

Podczas pierwszego czytania nie mogło zabraknąć przedstawicieli OPZZ i Federacji METALOWCY, którzy uczestniczyli w obradach Sejmu.

Wniosek prezentował poseł Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wszystkie Kluby Parlamentarne pozytywnie zaopiniowały projekt, który został skierowany do dalszych prac.

W trakcie dyskusji nad projektem przedstawiciel Kukiz 15 – zwrócił uwagę dlaczego projekt nie zakłada możliwości odliczenia składki związkowej od dochodu, tak jak ma to miejsce w przypadku pracodawców. Wniosek ten był m.in. wielokrotnie zgłaszany przez OPZZ w opiniowaniu budżetu państwa.

Projekt zmian do ustawy o związkach zawodowych zakłada m.in. zwiększenie progu reprezentacyjności z 7 % do 8 % dla Zakładowych Organizacji Związkowych będący członkami OPZZ, Forum i Solidarności, a dla pozostałych ZOZ zwiększa ten próg z 10 % do 15%.

Wszystkie zmiany i nowelizacje w „Konstytucji Związkowej” zawiera druk Sejmowy nr 1933.

FZZ METALOWCY

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.