Skarżysko Kamienna 24.11.2010r

Skarżysko Kamienna 24.11.2010r

Państwo Posłowie
Członkowie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Zbliża się rocznica przyjęcia przez Radę OPZZ 14 grudnia 2009r. uchwały w sprawie podjęcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie nadania uprawnień do emerytury bez względu na wiek kobietom, które przepracowały 35 lat i mężczyznom mającym 40 lat pracy.

Pierwsze czytanie projektu ustawy na plenarnym posiedzeniu Sejmu miało miejsce 22 lipca 2010r. W wyniku dyskusji oraz głosowania projekt został przekazany do dalszych prac w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Główną ideą projektu jest stworzenie pracownikom o bardzo długim stażu pracy możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. W uzasadnieniu do projektu ustawy szczegółowo omówione zostały zalety proponowanych rozwiązań, które łączą interesy beneficjentów ustawy z interesem państwa, a w szczególności stanu finansów publicznych.

Projekt ustawy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, spotkał się z niezwykle pozytywnym odbiorem środowiska pracowniczego zrzeszonego nie tylko wśród „METALOWCÓW”, Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych, ale także w innych centrach związkowych. Dzięki patronatowi medialnemu dziennika „Super Express” i szeroko zakrojonej akcji zbierania podpisów poparcia dla obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, projekt ustawy spotkał się z żywym zainteresowaniem również wśród szerokiej rzeszy osób prywatnych.

Przedkładając projekt obywatelski sprostaliśmy społecznemu zapotrzebowaniu. Teraz ostateczny rezultat naszych wspólnych działań uzależniony jest tylko od przedstawicieli, których wybraliśmy do parlamentu w wyborach powszechnych. Liczymy, że nas nie zawiodą i udowodnią, że są godni powierzonego mandatu.

Informując o powyższym oczekujemy od Państwa Posłów podjęcia działań na rzecz dalszych prac legislacyjnych nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przyjęcie proponowanej ustawy będzie nie tyle sukcesem osób, które wniosły inicjatywę, ale przede wszystkim sukcesem obywateli i ich przedstawicieli zasiadających w parlamencie.

 

w imieniu Rady Okręgu

Przewodniczący Rady

Adam Sieczka

Otrzymują:

-Wszystkie Kluby i Koła Parlamentarne

-Federacja „Metalowcy”

– OPZZ

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.