Spotkanie branży Metalowcy OPZZ

Spotkanie branży Metalowcy OPZZ

21 września 2016 w Warszawie w siedzibie Federacji Metalowcy miało miejsce spotkanie Branży OPZZ „METALOWCY”, którą wspólnie tworzą Federacja Związków Zawodowych „Metalowcy”, Federacja Hutniczych Związków Zawodowych oraz Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego.

W obradach uczestniczyło kierownictwo OPZZ, Przewodniczący OPZZ Jan Guz oraz V-c Przewodnicząca OPZZ kol. Wiesława Taranowska.

Przewodniczący Jan Guz przedstawił najnowsze inicjatywy i kierunki działania OPZZ jakie zostały wypracowane przez obradującą w dniach 2-3 czerwca 2016 Radę OPZZ w tym min. zacieśnianie współpracy w ramach sektorów i branż oraz ujednolicenia ruchu związkowego.

Przewodniczących poszczególnych Federacji oraz uczestnicy spotkania zaprezentowali aktualną sytuację w poszczególnych gałęziach przemysłu oraz donieśli się do przebiegu współpracy na linii branża – centrala OPZZ i struktury terytorialne OPZZ.

V-ce Przewodnicząca OPZZ Wiesława Tarnowska przedstawiła działania OPZZ w kwestiach systemu emerytalnego, świadczeń socjalnych, umów śmieciowych, minimalnej płacy, ustawy o związkach zawodowych. Szczegółowo zaprezentowała opinie OPZZ w sprawie projektu budżetu państwa na rok 2017. Zwracając uwagę, że po raz kolejny w założeniach wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pozostaje na niezmienionym poziomie 1093.98 zł. A składki opłacane przez związkowców na rzecz związków zawodowych płacone są po opodatkowaniu, natomiast składki opłacane przez prawodawców na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców są zaliczane do kosztów uzyskania. Dlatego OPZZ postuluje, aby składkę członkowską członek związku mógł sobie zaliczyć w koszt uzyskania dochodu. Zasada ta mogłaby być podobna jak w przypadku kosztów dojazdu do pracy.

Galeria

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.