STANOWISKO IX Zjazdu Krajowego Federacji Związków Zawodowych METALOWCY w Bielsku-Białej z siedzibą w Warszawie z dnia 29 listopada 2014r.

STANOWISKO IX Zjazdu Krajowego Federacji Związków Zawodowych METALOWCY w Bielsku-Białej z siedzibą w Warszawie z dnia 29 listopada 2014r.

Do organizacji członkowskich zrzeszonych w Federacji ZZ METALOWCY dociera coraz więcej niepokojących sygnałów wskazujących na zjawisko nagminnego nadużywania przez pracodawców zatrudnienia pracowników tymczasowych, niezgodnie z intencją ustawodawcy określoną w ustawie z dnia 9 lipca 2003 roku

o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Szczególnie niepokojącym jest fakt powszechnego zatrudniania przez pracodawców coraz większej liczby pracowników tymczasowych w miejsce pracowników zatrudnianych na podstawie umów o pracę.

Należy przypomnieć, iż sensem zatrudnienia tymczasowego, zdefiniowanego w przytoczonej ustawie jest praca wykonywana na rzecz danego pracodawcy, przez krótki okres czasu, w celu wykonywania zadań o charakterze sezonowym, okresowym czy doraźnym lub której wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę. Pracownik tymczasowy jest więc pracownikiem zatrudnionym przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy.

Niestety, praktyka wskazuje, że nikt tej definicji nie przestrzega i to – co w intencji ustawodawcy miało stanowić wyjątek – przekształca się w regułę.

Okazuje się bowiem, że pracownicy tymczasowi pracują w sposób stały i ciągły, tak jak pracownicy zatrudniani na umowy o pracę bądź ich zastępując. Także okres zatrudnienia limitowany ustawą jest w patologiczny sposób obchodzony przez pracodawców. Limity czasu pracy pracowników tymczasowych są wydłużane w nieskończoność, tym samym łamana jest ustawa. Ponadto, zgodnie z orzecznictwem jeżeli pracownik nie wykonuje pracy tymczasowej, zdefiniowanej w ustawie lub jeżeli wykonuje ją nieprzerwanie u jednego pracodawcy ponad dozwolone 18 miesięcy wówczas nie jest on pracownikiem tymczasowym i można uznać, że został on zatrudniony bezpośrednio przez pracodawcę. Nie jest to przestrzegane w praktyce.

Kolejnym znaczącym naruszeniem zapisów ustawy jest inne traktowanie pracowników tymczasowych i etatowych, co wskazuje w wielu przypadkach na dyskryminację. Pomimo, iż ustawa gwarantuje, że pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy nie może być traktowany mniej korzystnie pod względem warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownik etatowy na tym samym lub podobnym stanowisku – w rzeczywistości są oni traktowani różnie, zarówno pod względem wynagrodzenia jak i warunków pracy. Zauważyć należy, że taka forma zatrudniania pracowników daje dodatkowo pracodawcom bardzo dużą elastyczność w zakresie zatrudniania i zwalniania, co sprawia, że jest to dla nich atrakcyjna i korzystna ekonomiczne. Nic więc dziwnego, że corocznie liczba pracowników tymczasowych dynamicznie rośnie – w 2007 roku stanowili oni około 500 tys. grupę pracowników, obecnie szacunki dochodzą do prawie 1 mln zatrudnionych.

Federacja ZZ METALOWCY nie zgada się na dalsze łamanie prawa w tym obszarze. W naszej ocenie dalszy brak kontroli nad tym zjawiskiem, także ze strony związków zawodowych, może stać się realną podstawą do narastania coraz większych patologii w stosunkach pracy, wypaczając jednocześnie sens zatrudniania tymczasowego.

Nie można akceptować omijania prawa przez pracodawców, ale im przypominać, że instytucja pracy tymczasowej została uregulowana w prawie jako dodatkowa dla nich szansa zatrudniania pracowników, na zasadach określonych w ustawie.

Jednocześnie Federacja zwraca uwagę na istotną rolę związków zawodowych w zakresie nadzoru nad powierzaniem pracy tymczasowej przez pracodawcę.

Związki zawodowe, zgodnie ze społecznym nadzorem nad warunkami pracy mają prawo kontrolować warunki pracy także pracowników tymczasowych oraz sprawdzać czy w ich zakładach pracy występuje praca tymczasowa w rozumieniu przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zgodnie z art. 23 przytoczonej ustawy, pracodawca, który zamierza powierzyć pracę pracownikowi tymczasowemu musi podjąć działania zmierzające do uzgodnienia tego zamierzenia z zakładową organizacją związkową, indywidualnie odnośnie każdego pracownika tymczasowego, a nie grupy pracowników tymczasowych.  Stąd ważne jest uświadamianie przewodniczącym zakładowych organizacji związkowych praw organizacji związkowych wynikających z ustawy, w zakresie konsultowania tej formy zatrudnienia. Ważne jest domaganie się od pracodawców prawa do konsultacji ze związkami zawodowymi zamiaru powierzania pracy tymczasowej wobec każdego pracownika tymczasowego indywidualnie, a nie grupy pracowników.

 

W związku z powyższym Federacja ZZ METALOWCY za konieczne uważa:

podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie zmian w dotychczasowej ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, wprowadzających w szczególności ograniczenia możliwości zatrudnienia pracowników tymczasowych określając np. ich % zatrudnienie w stosunku do całej załogi oraz regulujących czasookres ich zatrudnienia np. do 6 miesięcy w roku;

zintensyfikowanie działań kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontrolowania agencji pracy tymczasowej jak i pracodawców zatrudniających pracowników tymczasowych, w celu ograniczania występowania tego procederu i zahamowania nadużywania łamania prawa niezgodnie z intencją ustawodawcy;

zaktywizowanie zakładowych organizacji związkowych w zakresie nadzoru i prawa do konsultacji nad powierzaniem pracy tymczasowej przez pracodawcę wobec każdego pracownika tymczasowego.

 

 

Prezydium Zjazdu

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.