Stanowisko z dnia 24 stycznia 2012 r.

Stanowisko z dnia 24 stycznia 2012 r.

STANOWISKO

Rady Federacji Związków Zawodowych METALOWCY
z dnia 24 stycznia 2012 r.

w sprawie: podwyższenia wieku emerytalnego

Rada Federacji Związków Zawodowych METALOWCY jest przeciwna propozycjom rządu Premiera Donalda Tuska dotyczącym podwyższenia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat.
Równocześnie sprzeciwiamy się zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Uzasadnienie:

1/ Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych już w 2010 roku złożyło u Marszałka Sejmu Obywatelski projekt Ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Proponowane tam rozwiązania dają możliwość przejścia na emeryturę    kobietom po 35 latach pracy oraz mężczyznom po 40 latach pracy, jeżeli za okres ten odprowadzana była składka na ZUS. Projekt zawiera wiele elementów umożliwiających pracownikowi podjęcie samodzielnej decyzji o zakończeniu aktywności zawodowej. Przede wszystkim bierze pod uwagę dobro pracownika oraz jego rzeczywiste potrzeby i możliwości.

Federacja Związków Zawodowych METALOWCY popiera Obywatelski projekt i wzywa Sejm do jego uchwalenia.

2/ Propozycja rządowa przedstawiona w expose premiera nie bierze pod uwagę średniej życia w Polsce, która zdecydowanie odbiega od średniej życia w rozwiniętych państwach europejskich. Przeciętna życia obywateli z Niemiec, Włoch, Francji, Anglii czy społeczeństw państw skandynawskich jest wyższa niż w Polsce o średnio 5 lat. Oznacza to, że statystyczny Polak o tyle krócej pobiera emeryturę. Dane te dotyczą także innych państw europejskich ( dane Eurostat ).

Równocześnie w wielu spośród państw UE nie proponuje się podwyższenia wieku emerytalnego, a tam gdzie takie propozycje są rozpatrywane, przyjmuje się także rozwiązania umożliwiające wcześniejsze przejście na emeryturę.

3/ Rozwiązanie proponowane przez rząd nie bierze także pod uwagę warunków pracy w Polsce. Przez wiele lat Polacy pracowali w warunkach i technologiach znacznie gorszych niż nasi europejscy sąsiedzi. Poprawa w tym zakresie to proces trwający zaledwie od kilkunastu lat. Trudniejsze warunki pracy oznaczają w praktyce większe zmęczenie pracą, zwiększoną podatność na choroby i zmniejszoną zdolność do efektywnej pracy. Podniesienie wieku emerytalnego będzie oznaczało w konsekwencji także zwiększenie liczby dni chorobowych, a co za tym idzie zwiększenie wydatków ZUS na ten cel.

4/ W Polsce jak i w innych państwach wiele grup zawodowych z różnych przyczyn nabywa prawa emerytalne wcześniej niż to przewidują przepisy ogólne. Oznacza to w praktyce, że podwyższenie wieku emerytalnego dotyczy tylko części pracujących.

5/ Propozycjom podwyższenia wieku emerytalnego nie towarzyszą żadne propozycje rozwiązań, które umożliwiałyby ludziom starszym kontynuowania pracy mimo zaawansowanego wieku. W przemyśle ciężkim, a do takiego należy przemysł metalowy coraz trudniej utrzymać pracę po ukończeniu 50 czy 60 lat. Zdobycie zatrudnienia w tym wieku praktycznie jest niemożliwe. Pracodawcy nie tworzą miejsc  pracy pozwalających wykorzystać wieloletnie doświadczenie pracowników, którzy najczęściej z przyczyn zdrowotnych nie mogą już pracować na stanowiskach bezpośrednio produkcyjnych.
Jednocześnie tysiące młodych ludzi poszukuje zatrudnienia  nie może go znaleźć. Bez konkretnych rozwiązań w tym zakresie podwyższenie wieku emerytalnego spowoduje tylko niezadowolenie i frustracje zarówno u poszukujących pracy jak i tych, którzy mogliby aktywność zawodową już zakończyć.

6/ Obowiązujące w Polsce prawo nikomu nie zabrania pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Osoby czujące się na siłach mogą nadal pracować. Jedynym warunkiem jest zgoda pracodawcy na zatrudnienie. Tymczasem pracodawcy nie chcą zatrudniać ludzi starszych szczególnie na stanowiskach produkcyjnych. Dowodem na to jest chociażby porażka programu „50+”.

7/ Federacja Związków Zawodowych METALOWCY jest przeciwna zrównywaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. W Polskiej tradycji kulturowej kobiety oprócz pracy zawodowej z której nie mogą zrezygnować ze względów ekonomicznych zajmują się w znacznej mierze wychowaniem dzieci i wypełnianiem obowiązków domowych. O tym mamy obowiązek pamiętać.
Dotychczasowe zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn brało pod uwagę taką sytuację.

Rząd RP nie ukrywa, że zwiększenie i zrównanie wieku emerytalnego ma w pierwszej kolejności służyć zrównoważeniu budżetu państwa. Nieistotne są skutki społeczne, różnice w średniej długości życia, czy poziom rozwoju technologicznego. Liczy się tylko efekt finansowy, który w ocenie Federacji Związków Zawodowych METALOWCY nawet rozłożony w czasie nie jest pewny. Brutalne uderzenie w kieszeń polskiego pracownika bez szerokiej konsultacji społecznej i brania pod uwagę racjonalnych
argumentów nie ma nic wspólnego z tworzeniem społeczeństwa obywatelskiego.

Z powyższych przyczyn Rada Federacji Związków Zawodowych METALOWCY przedstawia stanowisko jak we wstępie.

Rada Federacji
Związków Zawodowych METALOWCY

Do wiadomości:
1/ Członkowie Federacji Zw. Zaw. METALOWCY
2/ Premier RP Donald Tusk
3/ Prezydent RP Bronisław Komorowski
4/ Minister Pracy i Polityki Społecznej
5/ Przewodniczący Klubu Poselskiego SLD
6/ Przewodniczący OPZZ
__________________________________________________________________________________
00-238 Warszawa, ul. Długa 29

TEL/FAX (022) 635-31-38 NIP 526-025-15-75

e-mail: sekretariat@federacja-metalowcy.org.pl
NR KONTA PKO BP S.A. XV O/Warszawa 61 1020 1156 0000 7102 0072 3171

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.