ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE NEGOCJACJI

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE NEGOCJACJI

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE NEGOCJACJI

na sprzedaż Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej „OAZA” w Inowrocławiu

 

Organizator postępowania w trybie negocjacji zaprasza do złożenia ofert wstępnych i udziału w postępowaniu w trybie negocjacji na zasadach określonych w niniejszym zaproszeniu.

 

1. ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI.

Federacja Związków Zawodowych METALOWCY w Warszawie, ul. Długa 29, 00-238 Warszawa, prowadząca Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej „OAZA” w Inowrocławiu, ul. Świętokrzyska 76, zwana w niniejszym zaproszeniu „Organizatorem”.

2. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY W POSTĘPOWANIU W TRYBIE NEGOCJACJI.

1) Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c. w zw. z art. 205 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654), obejmującego zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności sanatoryjnej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe  Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej „OAZA” w Inowrocławiu, przy ul. Świętokrzyskiej 76.

2) Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w sposób określony w ust. 7.

3. SPOSÓB PROWADZENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI.

1) Postępowanie prowadzone będzie w dwóch etapach.

2) Pierwszy etap obejmować będzie złożenie ofert wstępnych zgodnie z warunkami niniejszego zaproszenia oraz zaproszenie wybranych Oferentów do negocjacji.

3) Drugi etap stanowić będą negocjacje.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE NEGOCJACJI.

1) W postępowaniu wziąć mogą udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy,

b) deklarują zamiar kontynuacji i poszerzanie działalności leczniczej (sanatoryjnej),

c) gwarantują zatrudnionym pracownikom utrzymanie warunków pracy i płacy przez określony czas.

2) Oferta wstępna powinna zawierać:

a) oświadczenie Oferenta o zamiarze nabycia przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 1

b) określenie proponowanej ceny nabycia,

c) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji.

3) Do oferty wstępnej należy dołączyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenie, że wobec Oferenta nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe albo naprawcze , ani upadłości nie ogłoszono, jak również nie złożono wniosku w tych sprawach,

c) oświadczenie, że Oferent wypełnia zobowiązania podatkowe, uiszcza opłaty w tym składki na ubezpieczenia społeczne, oraz inne należności publicznoprawne,

d) oświadczenie, że Oferent znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej należyte wykonanie umowy,

e) bankowe poświadczenie zdolności kredytowej, minimum w wysokości składanej oferty kupna,

f) oświadczenie zawierające deklarację Oferenta zamiaru kontynuacji i poszerzanie działalności leczniczej (sanatoryjnej), a w miarę możliwości określające także zakres i sposoby rozszerzenia tej działalności,

g) oświadczenie gwarantujące zatrudnionym pracownikom utrzymanie warunków pracy i płacy oraz określające okres tej gwarancji,

h) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z przedmiotem i warunkami udziału w postępowaniu w trybie negocjacji.

4) W przypadku składania oferty wspólnej (przez konsorcjum) Oferenci ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy z Organizatorem. W takim przypadku, pełnomocnictwo to należy dołączyć do oferty wspólnej.

5) W przypadku złożenia oferty wspólnej, dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 3 składają wszyscy członkowie konsorcjum.

6) Brak w ofercie wstępnej oświadczeń i wniosków, o których mowa w ust. 4 pkt 2, jak również brak jakiegokolwiek oświadczenia lub dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 3, złożenie nieprawidłowego oświadczenia lub dokumentu, jak i udzielenie informacji nieprawdziwej spowoduje wykluczenie Oferenta i uznanie oferty wstępnej za odrzuconą.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY WSTĘPNEJ.

1) Oferta wstępna i dołączone do niej dokumenty muszą być trwale zszyte i sporządzone czytelnie w języku polskim. Oferta i dokumenty nieczytelne zostaną odrzucone.

2) Wszystkie strony oferty wstępnej wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być odpowiednio ponumerowane, opieczętowane pieczątką firmową Oferenta i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

3) Upoważnienie do podpisania oferty wstępnej musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

4) Wszelkie zmiany w ofercie wstępnej dokonane przez Oferenta, muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione.

5) Oferent składa tylko jedną ofertę wstępną.

6) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz dokumentów dołączonych do oferty bez względu na wynik postępowania.

7) Oferent jest zobowiązany zamieścić ofertę wraz z dokumentami w kopercie, która musi być zaadresowana na adres Organizatora i zawierać oznaczenie:

 

Oferta nabycia przedsiębiorstwa,

w którym wykonywana jest działalność sanatoryjna

NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe

Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej „OAZA”

w Inowrocławiu.

 

8) Oferent może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert. W przypadku wycofania oferty, oferent składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje. W przypadku zmiany oferty, oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając jednocześnie zakres i rodzaj tych zmian; a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – oferent winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej jak w ust. 5 pkt 7, przy czym powinna ona mieć dopisek „zmiany”.

9) W przypadku, gdy Oferent, jako załącznik do oferty, zamiast oryginału dołącza kopię dokumentu, musi być ona poświadczona przez niego za zgodność z oryginałem. Nieprawidłowe poświadczenie lub brak poświadczenia kopii dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI Z OFERENTAMI.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator przetargu i Oferent przekazują w formie pisemnej.

Organizator przetargu dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji za pomocą faksu lub e-mail, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, z tym zastrzeżeniem, że oferta wstępna oraz załączone do niej oświadczenia i dokumenty winny zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej.

7. WYJAŚNIENIA TREŚCI WARUNKÓW POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI.

Oferent może zwrócić się do Organizatora postępowania w trybie negocjacji o wyjaśnienie treści postanowień niniejszego zaproszenia oraz o szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, o którym mowa w ust. 2. Uprawnionym do udzielania wyjaśnień i informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim jest Romuald Wojtkowiak

Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowcy .

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH.

Ofertę wstępną należy złożyć w sekretariacie Organizatora, tj. Federacja Związków Zawodowych METALOWCY z siedzibą w Warszawie

ul. Długa 29, 00-238 Warszawa

w terminie do dnia 24 października 2011r. do godz.14.00.

9. BADANIE OFERT WSTĘPNYCH, NEGOCJACJE, ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY.

1) Organizator postępowania w trybie negocjacji dokona badania ofert wstępnych w celu zaproszenia wybranych oferentów do udziału w negocjacjach. W trakcie badania ofert wstępnych Organizator dokona oceny tego, czy Oferenci spełniają warunki udziału w postępowaniu i czy złożona oferta wstępna oraz załączone do niej oświadczenia i dokumenty odpowiadają wymaganiom niniejszego zaproszenia.

2) W toku badania Organizator może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert wstępnych i załączonych do nich oświadczeń oraz dokumentów.

3) Organizator może poprawić w tekście oferty wstępnej i załączonych do niej oświadczeniach i dokumentach oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe lub inne omyłki w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta. Oferent winien wyrazić zgodę na daną poprawę. W przypadku odmowy Organizator odrzuca ofertę.

4) Niezwłocznie po przeprowadzeniu badania, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 Organizator zaprosi wybranych przez siebie Oferentów, do udziału w negocjacjach. Pozostali Oferenci zostaną zawiadomieni o niedopuszczeniu ich do udziału w negocjacjach.

5) Negocjacje prowadzone będą oddzielnie z każdym zaproszonym Oferentem.

6) Przedmiotem negocjacji będą wszystkie postanowienia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust. 2, w szczególności:

a) cena,

b) deklaracja zamiaru kontynuacji i poszerzanie działalności leczniczej (sanatoryjnej),

c) gwarancje dla pracowników utrzymania warunków pracy i płacy przez określony czas.

d) gwarancje zapłaty ceny i wykonania pozostałych postanowień umowy (wiarygodność ekonomiczna, finansowa i organizacyjna Oferenta).

7) Organizator po przeprowadzeniu negocjacji dokona wyboru Oferenta w oparciu o przesłanki wymienione w ust. 9. pkt 6. Oferent, który zostanie wybrany zostanie zaproszony do złożenia oferty na nabycie przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust.2, na warunkach uzgodnionych w negocjacjach. Pozostali Oferenci zostaną zawiadomieni, iż nie zostali wybrani.

10. SPOSÓB POBIERANIA ZAPROSZENIA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE NEGOCJACJI.

Zaproszenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji jest do pobrania w sekretariacie Organizatora tj. Federacja Związków Zawodowych „METALOWCY” z siedzibą w Warszawie ul. Długa 29, lub na stronie www.federacja-metalowcy.org.pl

11. ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków udziału w postępowaniu w trybie negocjacji w jego trakcie, a także prawo odwołania tego postępowania bez podawania przyczyny oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru Oferenta.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.