Spotkanie grupy sterującej

Spotkanie grupy sterującej

 .  .  . . . .

Wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na przemysł metalowy w Europie Środkowo-Wschodniej oraz opracowanie przez organizacje pracownicze metod przeciwdziałania jego negatywnym skutkom

W dniach 24-25.09.2009r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Grupy Sterującej projektu. Spotkanie miało na celu wzajemne poznanie się organizacji partnerskich oraz opracowanie planu pracy i podział obowiązków w czasie realizacji projektu. W ramach spotkania podjęto także ustalenia odnośnie promocji projektu i sposobów rozpowszechniania informacji na jego temat.

 Ustalono wstępnie kwestie organizacyjne i program dwóch międzynarodowych konferencji dla członków biorących udział w projekcie związków zawodowych. Imprezy te odbędą się w roku przyszłym w Poznaniu i w Berlinie i poświęcone będą sposobom przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu w branży metalowej.

W ramach spotkania przeprowadzono także analizę aktualnej sytuacji w branży metalowej w Europie ze szczególnym uwzględnieniem warunków panujących w Polsce i w Niemczech.

 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach linii budżetowej 04.03.03.02. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jego zawartość merytoryczną.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.