Spotkanie w Budapeszcie 2010

Spotkanie w Budapeszcie 2010

Związki zawodowe wobec kryzysu w branży metalowej“

Realizowany przez FZZ Metalowcy z organizacjami partnerskimi z Węgier, Niemiec i Polski oraz przy wsparciu Fundacji Friedricha Eberta i Europejskiej Federacji Metalowców projekt powoli dobiega końca. Idea jego realizacji narodziła się z potrzeby chwili. W obliczu pogłębiającego się kryzysu branży metalowej w całej Europie konieczne było dokonanie analizy dorobku związków zawodowych w zakresie walki z kryzysem i wypracowanie w ramach wymiany doświadczeń najkorzystniejszych rozwiązań zmierzających do złagodzenia jego negatywnych skutków.

W dniach 10.-11.05.2010 w Budapeszcie odbyło się posiedzenie grupy sterującej. Spotkanie miało na celu podsumowanie i ewaluację całego projektu. Partnerzy projektu bardzo pozytywnie ocenili zarówno wzorowe przygotowanie, sposób przeprowadzenia i metodykę, jak i wypracowane propozycje walki z kryzysem i złożyli serdeczne podziękowania na ręce kolegów Romualda Wojtkowiaka i Bogdana Kaczmarka za ich osobiste zaangażowanie i wkład w realizację projektu. Na spotkaniu uzgodniono strategię dalszej promocji projektu i koordynacji wspólnych działań w tym zakresie. Podjęto również wstępne ustalenia odnośnie kontynuacji projektu i ewentualnego rozszerzenia kręgu jego uczestników o kolejne organizacje związkowe z Europy Środkowo-Wschodniej.


Uczestnicy spotkania uzgodnili treść mającej się ukazać broszury podsumowującej projekt i przedstawiającej istniejące inicjatywy związkowe w zakresie łagodzenia negatywnych skutków kryzysu. Publikacja ta ukaże się w języku polskim, niemieckim i węgierskim. Ze względu na duże zainteresowanie jej tematyką podjęto decyzję o zwiększeniu nakładu broszury. Kolportażem zajmą się organizacje partnerskie i Europejska Federacja Metalowców. Ponadto jej tekst zostanie opublikowany w internecie wraz ze wszystkimi materiałami konferencyjnymi.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach linii budżetowej 04.03.03.02. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jego zawartość merytoryczną.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.