Konferencja w Berlinie 2010

Konferencja w Berlinie 2010

Związki zawodowe wobec kryzysu w branży metalowej“

 

W ramach projektu europejskiego realizowanego przez FZZ Metalowcy wraz z organizacjami partnerskimi z Węgier, Niemiec i Polski oraz przy wsparciu Fundacji Friedricha Eberta i Europejskiej Federacji Metalowców odbyła się w dniach 14.-16.04.2010 w Berlinie konferencja ”Związki zawodowe wobec kryzysu w branży metalowej”. Impreza ta o charakterze szkoleniowym jest kontynuacją zorganizowanej w Poznaniu konferencji poświęconej kryzysowi w branży metalowej i była adresowana do tego samego kręgu członków organizacji partnerskich.

Konferencja poświęcona była roli i wyzwaniom stojącym przed związkami zawodowymi w związku z pogłębiającym się kryzysem w branży metalowej i wypracowaniu metod łagodzenia jego skutków w odniesieniu do zaostrzającej się sytuacji na rynku pracy. Podkreślono przy tym konieczność podjęcia zdecydowanych działań w celu pozyskania nowych członków oraz unowocześnienia metod działania. Związkowcy wyrazili swoje rosnące zaniepokojenie próbami obarczania związków zawodowych odpowiedzialnością za przedłużający się kryzys i przedstawiania ich w charakterze przeciwników koniecznych reform.

Uczestnicy przedstawili proponowane przez związki zawodowe i wdrożone w poszczególnych krajach inicjatywy walki z kryzysem oraz dobre praktyki w celu zachowania i stworzenia nowych miejsc pracy na bazie europejskiego modelu zatrudnienia flexicurity. Przedstawione postulaty i koncepcje związkowe w pierwszej linii dotyczyły konieczności przeprowadzenia zmian systemowych w zakresie zwiększenia świadczeń socjalnych, wprowadzenia minimalnych wynagrodzeń, zmiany okresów rozliczeniowych i obniżenia wymiaru czasu pracy, podwyższania kwalifikacji pracowników i kredytowania inwestycji.

Na ich podstawie opracowano modelowe rozwiązania w zakresie akceptowalnego z punktu widzenia pracowników uelastycznienia stosunków pracy i dostosowania instrumentów regulacji rynku pracy do aktualnej sytuacji.

W ramach konferencji dokonano także syntezy standardów socjalnych, form dialogu społecznego i partycypacji pracowniczej w Europie oraz przeanalizowano możliwości recepcji poszczególnych rozwiązań krajowych w praktyce krajów partnerskich. Biorące udział w projekcie organizacje związkowe podkreśliły konieczność podjęcia solidarnych, związkowych działań i akcji na szczeblu ponadkrajowym. W ramach konferencji organizacje partnerskie przyjęły rezolucję, której tekst znajduje się w zakładce „Rezolucja”.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach linii budżetowej 04.03.03.02. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jego zawartość merytoryczną.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.