Związki zawodowe wobec kryzysu w branży metalowej

Związki zawodowe wobec kryzysu w branży metalowej

Rezolucja

Organizacje związków zawodowych branży metalowej z Niemiec, Węgier i Polski na konferencji w Berlinie w dniach 14 – 16 kwietnia 2010 roku odbytej w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pod tytułem „Wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na przemysł metalowy w Europie Środkowo – Wschodniej oraz opracowanie przez organizacje pracownicze metod przeciwdziałania jego negatywnym skutkom” wyrażają pogląd, iż kryzys gospodarczy i ekonomiczny, który dotknął świat i Europę jest nadal odczuwalny w zakładach przemysłu metalowego naszych państw. Wprowadzone rozwiązania antykryzysowe tylko w niewielkim stopniu i w ograniczonym zakresie złagodziły jego skutki. Nadal odczuwamy znaczny spadek produkcji, co skutkuje wieloma konsekwencjami w tym utratą miejsc pracy, oraz rosnącą popularnością stosowania alternatywnych form zatrudnienia. Równocześnie to przede wszystkim pracownicy ponoszą w głównej mierze ciężar walki z kryzysem poprzez miedzy innymi często stosowane przez pracodawców skracanie tygodniowego czasu pracy, a co za tym idzie zmniejszanie realnych dochodów.

Trwający kryzys uwidocznił szczególnie dwa problemy wymagające skutecznych rozwiązań nie tylko w ramach poszczególnych państw, ale w całej Wspólnocie Europejskiej.

Bezrobocie i tymczasowość stosunków pracy

Uważamy, że walka z tymi negatywnymi zjawiskami wymaga wzmocnienia działań nastawionych na wprowadzenie socjalnego modelu Europy. Osiągnięciu tego celu powinno służyć europejskie porozumienie społeczne regulujące zasady zatrudnienia w całej UE uwzględniające w swoich założeniach elementy flexicurity wzmacniające bezpieczeństwo zatrudnienia.

Dotychczas wprowadzane w życie przez rządy państw uczestników konferencji pakiety antykryzysowe uznajemy za niewystarczające dla skutecznego zwalczania skutków kryzysu. Zwracamy równocześnie uwagę na spadającą rangę dialogu społecznego, który powinien stanowić podstawę porozumienia rządu, pracodawców i związków zawodowych w walce z kryzysem

W Europie solidarnej, w Europie socjalnej, w zjednoczonej Europie ekonomiczne prawa rynku nie mogą być jedynym kryterium stanowiącym o sukcesie państw i o sukcesie UE. Konieczne jest zachowanie równowagi miedzy zasadami gospodarki rynkowej a prawami i potrzebami pracowników i obywateli.

Domagamy się stałej poprawy warunków pracy oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa.

Domagamy się wprowadzania rozwiązań pozwalających skutecznie godzić życie zawodowe i rodzinne.

Uznajemy równouprawnienie kobiet i mężczyzn jako podstawowy element wyrównywania szans zawodowych i społecznych.

Chcemy aktywnie uczestniczyć w działaniach, których celem jest minimalizowanie negatywnych społecznych i gospodarczych skutków kryzysu.

Podkreślamy potrzebę międzynarodowej solidarności związków zawodowych, uznając, że tylko wspólne działania mogą stanowić skuteczną przeciwwagę dla neoliberalnej polityki gospodarczej, a równocześnie stanowić istotną podstawę dialogu społecznego w Europie.

Federacja Związków Zawodowych „Metalowcy” – Polska

Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Specjalnego – Polska

Federacja Hutniczych Związków Zawodowych – Polska

IG Metall Okręg Berlin Brandenburgia Saksonia – Niemcy

VASAS – Węgry

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.