Opis projektu

Opis projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Celem głównym projektu jest upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity oraz promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w wśród osób z terenu województwa wielkopolskiego.

Model flexicurity to nowe spojrzenie na funkcjonowanie rynku pracy. Idea ta jest kompromisem pomiędzy elastycznością pracy i jej bezpieczeństwem.

Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw jest koncepcją dobrowolnego uwzględnienia przez przedsiębiorców problematyki społecznej i ekologicznej w swojej działalności komercyjnej i stosunkach z zainteresowanymi stronami.

Wzmacnianie lokalnego partnerstwa pomiędzy związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, instytucjami rynku pracy, a także pracodawcami i pracownikami przedsiębiorstw jest bezpośrednim krokiem do upowszechniania idei flexicurity i promowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

– diagnozę regionalną i lokalną na temat poziomu wiedzy na próbie min. 100 osób z pośród potencjalnych uczestników na temat idei flexicurity i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

– uposażenie w wiedzę na temat flexicurity 90 kobiet/mężczyzn reprezentujących: związki zawodowe, organizacje pracodawców, pracodawców i pracowników przedsiębiorstw lub instytucje rynku pracy z województwa wielkopolskiego

– uposażenie w wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 60 kobiet/mężczyzn reprezentujących: związki zawodowe, organizacje pracodawców, pracodawców i pracowników przedsiębiorstw lub instytucje rynku pracy z województwa wielkopolskiego

– dostarczenie wiedzy na temat sprawnych negocjacji i pokojowego rozwiązywania konfliktów 150 kobiet/mężczyzn reprezentujących: związki zawodowe, organizacje pracodawców, pracodawców i pracowników przedsiębiorstw lub instytucje rynku pracy z województwa wielkopolskiego

– upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw za pomocą raportów poseminaryjnych (Flexicurity – 120 szt.; Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw – 100 szt.)


Dodaj komentarz

Your email address will not be published.