Stres w pracy – zbiorowe wyzwanie

Stres w pracy – zbiorowe wyzwanie

W dniach 24 – 25 maja 2016r. w Brukseli dokonano podsumowania projektu realizowanego przez Federację Związków Zawodowych Metalowcy pn. ,,More dialogue + less stress = improved quality of work” – ,,Więcej dialogu + mniej stresu = lepsza jakość pracy”.

To cenna inicjatywa, podjęta w styczniu 2015r. przez europejskie związki zawodowe uczestniczące w projekcie, reprezentujące: Serbię, Bułgarię, Hiszpanię, Litwę i Polskę w partnerstwie z pracodawcami.

 

Rekomendacje końcowe wypracowane w ramach projektu potwierdziły, że kluczowym warunkiem zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym w środowisku pracy jest DIALOG. ,,Wzmacnianie dialogu społecznego i efektywna komunikacja – kluczem do lepszej jakości pracy” to wspólna myśl przewodnia wskazująca, że stres jest zbiorowym wyzwaniem dla pracodawców, pracowników i związków zawodowych. Wspólnie uznaliśmy, że konieczne jest kontynuowanie działań na rzecz zwalczania stresu i zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy poprzez rozpowszechnianie i wdrażanie w praktyce na każdym szczeblu: zakładowym, branżowym, krajowym i europejskim, Rekomendacji, wypracowanych w projekcie.

Rekomendacje podzieliliśmy na 2 grupy: te, których wdrażanie jest zależne od wszystkich podmiotów (pracodawcy, pracownicy, związki zawodowe, rządy) oraz tych, zależnych w szczególności od pracodawców i związków zawodowych.

Istotne jest więc systematyczne udoskonalanie i wdrażanie skutecznej komunikacji na wszystkich poziomach – pomiędzy pracodawcami i pracownikami (oraz ich przedstawicielami – związkami zawodowymi) a także samymi pracownikami jako istotnego czynnika prewencji stresu w miejscu pracy. Ważne by włączać problematykę stresu zawodowego do dialogu społecznego na każdym szczeblu: dialogu autonomicznego (pracodawcy i związki zawodowe), trójstronnego (z udziałem rządów), branżowego i zakładowego. Kontynuowanie i wzmacnienie współpracy instytucjonalnej pomiędzy podmiotami zajmującymi się bezpieczeństwem pracy (inspekcje pracy, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe) to także wspólne zadanie.

Za istotne uznaliśmy m.in.:

  • rozpowszechnienie dostępnych danych ze statystyk publicznych o skali występowania stresu zawodowego, zwłaszcza w sektorze metalowym, w celu uwrażliwienia na istnienie tego ryzyka;
  • prowadzenie systematycznych działań edukacyjnych i popularyzacji wiedzy dotyczących stresu zawodowego i innych zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy;
  • rozpowszechnianie i wdrażanie w praktyce dostępnych narzędzi (ankiety, kwestionariusze, listy kontrolne, kwestionariusze oceny cech pracy, analizy danych) do identyfikacji i oceny zagrożeń psychospołecznych;
  • wykorzystywanie nowoczesnych środków komunikacji w rozpowszechnianiu wiedzy o zagrożeniach psychospołecznych jako narzędzi wymiany doświadczeń i konsultacji oraz bazy wiedzy (media społecznościowe, strony internetowe, facebook, komunikatory, e-przewodniki);
  • prowadzenie systematycznych i wieloaspektowych działań na rzecz poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwach jako istotnego czynnika determinującego występowanie zagrożeń psychospołecznych, w tym stresu w środowisku pracy;
  • promowanie i korzystanie z dobrych praktyk – w zakładach pracy, na szczeblach branżowym i krajowym – jako użytecznego narzędzia elimnujacego zagrożenie wystąpienia stresu zawodowego i generującego stosunkowo niskie koszty dla pracodawców;
  • wskazywanie korzyści profilaktyki zagrożeń psychospołecznych, zarówno ekonomicznych (dla pracodawcy), społecznych (koszty społeczne) jak i zdrowotnych dla konkretnego pracownika;
  • diagnozowanie zagrożeń psychospołecznych przy dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, z włączeniem pracowników do oceny tych ryzyk;
  • podkreślanie znaczenia wsparcia społecznego w pracy (zarówno ze strony przełożonych jak i współpracowników) i promowanie idei, że ,,dobre stosunki społeczne są kluczem do profilaktyki stresowej“.

Projekt, poprzez swoją tematykę bardzo dobrze wpisał się w kończącą się w tym roku europejską kampanię realizowaną przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao oraz tegoroczne hasło MOP na Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, wskazujace na negatywne skutki wystepowania tego zagrożenia.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.